29 జూన్ 2012

Suggestion - Decision

Anyone can give me suggestion,
but No one could affect my Decision.

Peace in mind brings success

నడవడికలో నిజాయితీ,
ఆలోచనల్లో స్పష్టత,
మనస్సులో ప్రశాంతత,
గుండెల్లో స్థైర్యం ఉంటే ,
కళ్ళల్లో తేజస్సు,
పెదలపైకి చిరునవ్వు,
పనుల్లో వేగం.
ఫలితాల్లో ఖచ్చితత్వం వాటంతట అవే వస్తాయి .

Getting Knowledge

తెలియనిది తెలుసుకోవడం  తప్పులేదు,
తెలియకపోయినా వాదించడంలో అర్థం లేదు.