14 మే 2010

why i shouldn't love you..................

నేను నిన్నెందుకు ప్రేమించొద్దు.......?

నేను నిన్నెందుకు ప్రేమించొద్దు.......?
నేను చెప్పే కబుర్లు వింటున్నందుకా ....
నువ్వు నా శ్రేయోభిలాషి అయినందుకా...
నువ్వు అందంగా ఉన్నందుకా.....
ఈ మనసు స్వచ్చమినది అయినందుకా.........
నేను నిన్నెందుకు ప్రేమించొద్దు.......?
నువ్వు నన్ను అర్థం చేసుకున్నందుకా.........
ఎప్పుడూ నా నీడలా నాకు తోడుగా ఉన్నందుకా....
ఎప్పుడూ చిరునవ్వు చెరగని నీ మోమును నేను చూస్తూ బతికేస్తున్నందుకా....
నేను నిన్నెందుకు ప్రేమించొద్దు.......?
నువ్వే నా ప్రపంచం అయినందుకా......
నా మనసు నీదయినందుకా............
నీ నీడ నేనయినందుకా.......
నువ్వు నాకు అత్మీయురాలువైనందుకా.......?