08 మే 2011

I miss you my dear

Theme: A boy expresses his feelings when he misses his girl friend.
I miss you my dear
నాతో నువ్వు లేకున్నా,
నీ వెంటే నేనొస్తున్నా.
ఎందుకంత కోపం నీకు,
ఎందుకీ శాపం నాకు.
శాంతిచవా ఇకనైనా,
జాలి చూపవా నా పైన.
నీతో తిరిగిన నా మనసు,
నాతో లేనేలేదిప్పుడు.
నువ్వు తోడుగా లేకున్నా,
నీ నీడననై వస్తున్నా.
నువ్వు నన్నెంత కాదన్నా,
నే నిన్నే కోరుకుంటున్నా.
నాపై నీకెంత ద్వేషమున్నా,
నేను నీ స్నేహాన్నే కోరుకుంటున్నా......