21 ఫిబ్రవరి 2013

ennaalleee edava jeevitham.......ఎన్నాళ్ళీ ఎదవ జీవితం...


బతికినన్నాళ్ళూ గాడిద బతుకు బతుకుతూ,
ఎవడి చేతుల్లో, ఎప్పుడు? ఎలా చస్తామో తెలియక,
చలికి, భయానికి వణుకుతూ,
అయిపొయినదానికి గొణుగుతూ,
జరగబోయేదానికి జంకుతూ,
ఇలానే బతకాలా?
ఇంతకంటే ఏమి చేయలేమా?

17 ఫిబ్రవరి 2013

Real Leader........అసలైన నాయకుడు....


Real Leader........అసలైన నాయకుడు....

ఒకడు పదిమందిని వెనకేసు'కొని' ముందు నడిస్తే వాడు నాయకుడు కాడు,
పదిమందిని ముందుండి అభివృద్ధి వైపు నడిపిస్తే వాడు నాయకుడు అవుతాడు.