21 ఫిబ్రవరి 2013

ennaalleee edava jeevitham.......ఎన్నాళ్ళీ ఎదవ జీవితం...


బతికినన్నాళ్ళూ గాడిద బతుకు బతుకుతూ,
ఎవడి చేతుల్లో, ఎప్పుడు? ఎలా చస్తామో తెలియక,
చలికి, భయానికి వణుకుతూ,
అయిపొయినదానికి గొణుగుతూ,
జరగబోయేదానికి జంకుతూ,
ఇలానే బతకాలా?
ఇంతకంటే ఏమి చేయలేమా?