04 జూన్ 2011

Telugu words and meanings

Telugu words and meanings
తెలుగు గడ్డ మీద పుట్టి పెరిగి, మాతృబాష అయిన స్వచ్చమైన తెలుగునే మాట్లాడలేని వాళ్లకు తెలుగును గుర్తుచేసేందుకు ఈ తెలుగు పదాలుగా వాడుకలో ఉన్న  కొన్ని ఆంగ్లపదాలను వాటి అర్థములను ఇక్కడ పొందుపరచు చున్నాను.
  • Thank you, Thanks = కృతజ్ఞతలు
  • sound =శబ్దము
  • practice = సాధన
  • question = ప్రశ్న
  • answer = సమాధానము
  • honesty = నిజాయితి
  • paper = కాగితము
  • news paper = వార్త పత్రిక
  • exams = పరీక్షలు
  • school = బడి, పాఠశాల, విద్యాలయము