21 జులై 2013

ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే అసాధ్యం కూడా సుసాధ్యమే- if you have Self confidence nothing can stop you

if you have Self confidence nothing can stop you - ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే అసాధ్యం కూడా సుసాధ్యమే
అన్నీ బాగున్న  వాళ్ళే ఆత్మస్థైర్యం లేక,
ఆత్మహత్యలను ఆశ్రయిస్తుంటే,
అంగవైకల్యాన్ని జయిస్తూ ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఇనుమడింప చేస్తూ,
మన అందరికి  ఆదర్శమవుతున్న  ఆత్మాభిమానపు,ఆత్మవిశ్వాసపు ప్రతిరూపాలకు,
ఇదే  అభినందన,  నమఃపుష్పాంజలి

ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే అసాధ్యం కూడా సుసాధ్యమే