02 సెప్టెంబర్ 2011

My own quotes - నా స్వంత ఉల్లేఖనాలు -मेरा खुद का उद्धरण

 వంద యోజనములను ఒక్క అడుగుతో దూకలేకపోవచ్చు,
కాని ఆ ఒక్క అడుగుతోనే ప్రయాణం మొదలవుతుంది.
ప్రపంచాన్నంత ఒక్కడే మార్చలేకపోవచ్చు,
కాని మార్పు ఆ ఒక్కడినుండే మొదలవుతుంది.

Where there is no respect for you, 
there is no need for you to stay. 

అంతుచిక్కని గమ్యం నువ్వైతే,
అలసటలేని బాటసారి నేను.

Showing affection towards the people who don't care about is like
"waiting for sunlight at midnight", which will be called as foolishness.

हर एक लड़की अच्छा दिखती मुझे,
मगर कोई लड़की सच्चा नहीं लगती तुजसे.

జీవితం అనుభవించు వాడికి ఆనందం,
ఆలోచించు వాడికి అనంతం.