04 ఆగస్టు 2012

Friendship is combination of Good and bad

నష్టం వచ్చిందని వ్యాపారం వదిలేస్తామా?
వ్యాపారం లాభనష్టాల  సమరం.
కష్టం వచ్చిందని  జీవితాన్ని బలితీసుకుంటామా?
జీవితం   కష్టసుఖాల పయనం.
తప్పు చేశారని స్నేహాన్ని మరువగలమా?
స్నేహం తప్పొప్పుల  సమాహారం.