06 డిసెంబర్ 2010

oh dear i will be your shadow

నీ నీడనయి నేను....
Theme: A boy proposing a girl by saying that how he looks after her.

ఓ ప్రియా...........!
కన్నీళ్లు తుడిచి ఓదార్చే అమ్మలా,
ఎప్పుడూ వెన్నంటి ఉండే నాన్నలా,
వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహించే తోబుట్టువులా,
ఆపదలో ఆడుకునే స్నేహితుడిలా,
ఎల్లప్పుడూ నీ మంచిని కోరుకునే శ్రేయోభిలాషిలా,
ప్రేమించడంలో మన్మధుడిలా,
జన్మ జన్మలకు నీతోనే ఉంటా,
నిన్ను మహరాణిలా చూసుకుంటా,
కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటా.
నా కంటే ఎక్కువగా నిన్నే ప్రేమిస్తా,
నీ కోసం నా ప్రాణమైన అర్పిస్తా.