12 జులై 2011

Who the hell are they to judge telugu people

తెలుగు అన్నదమ్ములను విడదీసేదేవ్వరు,
తెలుగు తెలియని పరాయివాళ్ళా?
తెలుగు నాడిని పట్టేదేవ్వడు,
తెలుగు వాడి అభివృద్దిని ఓర్వలేని వాడా?
తెలుగు వారి మనోభావాలను గౌరవించేదేవ్వరు,
తెలుగుదనం తెలియని విదేశీయులా?
తెలుగు గడ్డను విభజించేదేవ్వరు,
తెలుగు మట్టి వాసనే తెలియని ఇరుపక్కల వారా?
తెలుగు వాళ్లకు న్యాయం చేసేదెవరు,
ఓట్ల కోసం పాకులాడే నాయకులా?
తెలుగు ప్రజలకు నీతి చెప్పేదెవరు,
అవినీతికి పరాకాష్టైన ఆ అధిష్టానమా?
పిల్లులు పూట్లాడుకుంటూ కోతి చెంతకు చేరినట్టు,
రాజకీయనాయకుల దురాలోచనలకు మనం మనం కొట్టుకుంటూ అవకాశవాదుల చెంతకు చేరడం ఎందుకు?