08 ఆగస్టు 2012

walking in the rain on beach

సముద్రపు హోరు చెవిని తాకుతుంటే,
అలలు కాళ్ళను తడుపుతుంటే,
చిరుజల్లులు కురుస్తూ ఉంటే,
ప్రియనేస్తం పక్కనే ఉంటే,
కాలమెంతో తెలియదు,
దూరమెంతో కనపడదు.
తీరం అంతు కనపడదు