23 నవంబర్ 2010

Nuvvu....!! Nenu kaani vela

నువ్వు....!! నేను కాని వేళ............!
Nuvvu....!! Nenu kaani vela a poem by Viswanath (LVR)
Theme: Feelings of a boy when he came to know that he can't live with his beloved anymore.

నన్నెందుకు ప్రేమించలేదంటూ నువ్వు కళ్ళతో నన్ను అడిగిన క్షణం....
నువ్వే నా ప్రాణమంటూ నీకు సమాధానం చెప్పలేని ఆ క్షణం,
మౌనమే నా సమాధానమంటూ నా గొంతు మూగబోయిన క్షణం,
నా పాదాలు నీతో నడవలేవని తెలిసిన...మరుక్షణం
నా చేతులు నీ కన్నీళ్లను తుడవలేని తక్షణం,
నువ్వు నా సొంతం కాదని తెలిసినప్పుడు నా మనసు చలించింది
నా మనసు నన్ను నిలదీసిన ఆక్షణం నా జీవితం వ్యర్తమనిపించింది
నేనెక్కడున్నా... నా మనసు మాత్రం ఉంటుంది నీతోనే
మరుజన్మంటూ ఉంటే అది నీ స్నేహితుడిగానే
ఎన్ని జన్మలకైనా నేను నీ చేతిలోన చెయ్యేసి జీవితాంతం నీకు తోడుగా ఉంటానని ఆశిస్తూ........
ఎల్లప్పుడూ నీ సంతోషాన్ని కోరుకునే,
నీ శ్రేయోభిలాషి.