14 ఆగస్టు 2011

Real motto of Independence

¨motto
జాతీయ పతాకం ఎగురవేసి, గీతాన్ని ఆలపించి,
మిఠాయిలు పంచి, ఆరోజుటితో మరిచిపోక,
పతాకం ఉద్దేశ్యం తెలుసుకుని, జాతీయ గీతం లోని విలువలకోసం కృషి చేయడం,
చరిత్రను చెప్పుకుంటూ బతికేయక,
చరిత్రను నిజం చేస్తూ, ప్రపంచానికి దిశా నిర్దేశం చేయడమే మన ధ్యేయం.
మన పూర్వీకుల జ్ఞానాన్ని ఉపయోగిస్తూ, 
మన సంస్కృతి , సాంప్రదాయాలను ప్రపంచానికి చాటడమే మన కర్తవ్యం.
అణు ఆయుధాలకోసం పోటిపడుతున్న ప్రపంచ దేశాలను,
అనుబంధాలతో కట్టిపడేసి శాంతిని నెలకొల్పడమే మన లక్ష్యం.

నిదురపోతున్న భారతీయుడా!! మేలుకో,
జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని ఆపడానికి,
ముసురుతున్న చీకటిని తరమడానికి.

వ్యక్తిత్వ వికాసమే దేశాభివృద్దికి పునాది,
పరులహితమే ప్రపంచశాంతికి నాంది.