29 సెప్టెంబర్ 2012

I am Toughest Guy

రాయితో కొడితే రాలిపోయే చింతకాయను కాదు నేను,
కాలితో మట్టిలోకి తోక్కేస్తే కూడా మొలకెత్తే విత్తనం నేను.