18 ఆగస్టు 2012

One smile - which costs nothing.

one smile of salesperson, make one more sale,
one smile of busy person, gets them relief,
one smile of a Senior, encourages a junior,
one smile partner, removes egos between a couple,
one smile from doctor, increases patient's confidence,
one smile of a kid, makes the parents forget everything,
One smile from you, gives me unlimited Happiness.

08 ఆగస్టు 2012

walking in the rain on beach

సముద్రపు హోరు చెవిని తాకుతుంటే,
అలలు కాళ్ళను తడుపుతుంటే,
చిరుజల్లులు కురుస్తూ ఉంటే,
ప్రియనేస్తం పక్కనే ఉంటే,
కాలమెంతో తెలియదు,
దూరమెంతో కనపడదు.
తీరం అంతు కనపడదు

04 ఆగస్టు 2012

Friendship is combination of Good and bad

నష్టం వచ్చిందని వ్యాపారం వదిలేస్తామా?
వ్యాపారం లాభనష్టాల  సమరం.
కష్టం వచ్చిందని  జీవితాన్ని బలితీసుకుంటామా?
జీవితం   కష్టసుఖాల పయనం.
తప్పు చేశారని స్నేహాన్ని మరువగలమా?
స్నేహం తప్పొప్పుల  సమాహారం.