27 ఏప్రిల్ 2010

Nuvvu leka ..... Nenu Lenu

నువ్వు లేక నేను లేను .......................

సూర్యుడు లేని ఉదయం,
ఇసుకలేని ఎడారి,
నీరు లేని సముద్రం ,
నువ్వ్వు లేని నేను,
ఇవన్ని అసాధ్యాలు.
నిన్ను పలకరించని ఉదయం,
నీతో మాట్లాడని క్షణం,
నీతో నడవలేని నా పాదాలు ,
నిను చూడని నా కనులు,
సముద్రంలో కురిసే వర్షం లాగ,
మోడైన వృక్షం లాగ,
పని చేయని యంత్రం లాగ,
నువ్వు లేని నేను వ్యర్థం ప్రియా....!