05 సెప్టెంబర్ 2009

రాజశేఖరా! A Tribute to YS Rajasekhara Reddy

వై యస్ రాజశేఖర రెడ్డి 
రాజశేఖరా........................!

రాజశేఖరా!
నీ మరణ వార్త వినలేక,
ఎర్రని సూర్యుడు,కారు మబ్బుల చాటున దాక్కోనుచున్నాడు.
నీ మరణమును జీర్ణించుకోలేక,
వరుణ దేవుడు కన్నీళ్లు రాల్చుచున్నాడు.
నీవు ఊపిరి వదిలావని తెలిసి,
వాయు దేవుడు ఆగిపోయాడు.
నీవు ఇక పాదం మొపవని తెలిసి,
భూమాత గుండె పగిలి,విలపించుచున్నది.
నీవు ఇక లేవని తెల్సిన,
తెలుగు ఆడపడుచుల హృదయము తల్లడిల్లుచున్నది.
నీవు ఇక మాట్లడవని తెలిసి,
విధాన సభ,నిద్ర నటించుచున్నది
నీ రాజసము ఇక కనిపించదని తెలిసి,
ఎప్పుడూ గంభీరంగా ఉండే మగరాయుల మనసు చలించుచున్నది.
రాజశేఖరా!ప్రపంచం ప్రార్థించుచున్నది, నీ ఆత్మ శాంతి కొరకు.రాజశేఖరా!
నీవు అజరామమురా!
నీవు అమరుడవురా !
నీకు ఇవే మా జోహారులు!
నేనెరిగిన గొప్ప రాజకీయవేత్తకు,ఇవే మా మనఃపుష్పాంజలులు!

మీ రాజకీయాభిమాని
లొ||.విశ్వనాధ్ రెడ్డి

11 జులై 2009

1989 -the important year

hey guyzzzz,here lets know about the importance of the year 1989,
so many things happened in 1989,
some of them writen below.here it starts,

Sachin Tendulkar,steppped into International cricket.,

100th birthday for Pandit Jawaharlal Nehru.,

WWW introduced on the internet.,

RR Vimesh,my friend was borned.,

and so important thing is that
.
..
...
....
.....
the person who is great cricketer,actor,dancer and engineer,love to be,

L Viswanath Reddy was entered into this world.

dont think much its about myself.

26 జూన్ 2009

Boring life

life is boring…………….

life is boring…………….
just going routine waking,going around
eating and then sleeping.
nothing special no surprises, no recognization
happy but not fully, enjoying but not best
satisfying but something else……….remaining
“man is superior in the world
as he can prove for himself in world .“
I wanna do some special
to the world
to recognize myself in this world.
but I can’t get it…………!
can u suggest me……….?
if you also think so invite me to do
such special good things……….
I WELCOMES and waiting for it always………


-I am dedicating it to the "KING OF POP"
Mr. Micheal Jackson