22 ఫిబ్రవరి 2012

Love - ప్రేమ - प्यार

నేను చనిపోయాక నామీద నీకు కలిగే గంపెడు జాలికంటే,
నేను బతికుండగా నామీద నీకుండే గుప్పుడే ప్రేమే నాకు కావాలి.