11 నవంబర్ 2012

భక్తి - ప్రేమ


ఒకడు పొరుగు దేశాన్ని తిడితే, వాడికి మన దేశం మీద భక్తి ఉన్నట్లు కాదు,
పక్కవాడి గురించి చెడుగా మాట్లాడితే, మనమీద ప్రేమ ఉన్నట్లు కాదు.