15 జూన్ 2011

I found the truth for what I am searching

I found the truth for what I am searching
I entered the park when gates were open.
I am feeling lonely though I'm not alone
searching for something which I don't know even
the kids are playing around me with lot of enthusiasm
I didn't even seeing the girls in-front of me, they are smiling with lot of happiness.
My friends were talking to me continuously.
I was walking like a turtle on the grass, but I was like rabbit in my mind.
the couple was complaining on my walk,
but I was on my way to find out what I want.
Paused myself for a moment when I find a tree foot away from me,
but it couldn't stop my journey towards the truth.
At-last I reached the wall beside which, a cat and dog were playing like siblings.
I found the truth with my eyes wide open.
And I realize the love between them.
I questioned myself why we are fighting among ourselves though we are from same mankind,
when two enemy animal kinds are loving each other.

I am overwhelmed with your warm blessings and greetings

Theme: Thanking all who wished on birthday.
అమ్మానాన్నల ఆశీస్సులు,
దేవుడి దయ,
తోడబుట్టినవాళ్ళ ఆప్యాయత,
స్నేహితుల ప్రేమ,
శ్రేయోభిలాషుల అబిమానం చూసి,
ప్రపంచాన్ని జయించినట్టుగా,
ఆకాశాన్ని తాకిన్నట్టుగా,
భూమిని చుట్టి వచినట్టుగా,
సముద్రాలన్నీ ఈదినట్టుగా,
కొండలనే పిండే చేసే శక్తి వచినట్టుగా,
గాల్లో తేలినంత ఆనందంగా ఉంది నాకు ఈ క్షణం....
ఇదే కోరుకుంటున్నా కలకాలం.
నాకింతకంటే ఏమి కావాలి ఈ విశ్వంలో,
ఇంతకంటే ఏమి కోరుకోగలను నా ఈ దేశం నుండి.
ఇంత చేసిన నా వాళ్లకు, నా దేశానికి నేను ఏదోకటి చేయాలి....నా ఋణం తీర్చుకోవాలి.