27 ఏప్రిల్ 2010

Nuvvu leka ..... Nenu Lenu

నువ్వు లేక నేను లేను .......................

సూర్యుడు లేని ఉదయం,
ఇసుకలేని ఎడారి,
నీరు లేని సముద్రం ,
నువ్వ్వు లేని నేను,
ఇవన్ని అసాధ్యాలు.
నిన్ను పలకరించని ఉదయం,
నీతో మాట్లాడని క్షణం,
నీతో నడవలేని నా పాదాలు ,
నిను చూడని నా కనులు,
సముద్రంలో కురిసే వర్షం లాగ,
మోడైన వృక్షం లాగ,
పని చేయని యంత్రం లాగ,
నువ్వు లేని నేను వ్యర్థం ప్రియా....!

14 ఏప్రిల్ 2010

Tremendous and Energetic dance performance for the song 'My Love Is gone' by Vissu

Hi friends this is viswanath. I danced for the song MY Love is Gone from Aarya-2 movie with my best efforts with some stunts. I performed it on the stage on the our college's (CMEC) Annual Day 2010. Watch and enjoy. POst your comments here. I feel happy if i find your comments here.
Regards,
LVR ( Nanoguns9).