26 ఆగస్టు 2011

దేవుడే ఉంటే - If God exists...

దేవుడే ఉంటే,
అనాధలను పుట్టించేవాడు కాదు,
అందరు ఉంది అనాధలుగా బతికే ముసలివాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కాదు,
అవినీతికి అర్థం ఉండేది కాదు,
అన్ని ఉన్న సోమరిపోతులు ఉండేవాళ్ళు కాదు,
ఆకలి చావులు, ఆత్మహత్యలు ఉండేవికావు,
అరాచకాలు పురుడు పోసుకునేవి కావు,
ఆడపిల్లలకు వేధింపులు ఉండేవి కావు