20 ఫిబ్రవరి 2010

Nee Kosam - My quotes

నీతో ఏడు అడుగులు  నడవడం కోసం వేల మైళ్ళ దూరం ప్రయనిన్చాదనికైన సిద్ధం
ఏడు జన్మల నీతోడు కోసం ఏడు సముద్రాలూ దాటదానికైన సిద్దం 

2 వ్యాఖ్యలు: