16 డిసెంబర్ 2012

Good or Bad Habit is after all a habit


మంచైనా,చెడైన అలవాటు ఉండడం తప్పు కాదు,
కాని దానికే బానిసవడం మంచిది కాదు.

దేన్నైనా నువ్వు శాశించగలిగేలా ఉండాలి,
ఏ అలవాటునైన మానేయగాలగాలి.