27 ఫిబ్రవరి 2012

ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం - Health is Wealth

Hitech-city వెళితే అక్కడ ఉద్యోగులను,companyలను చూసి,
ఒక software job కావాలనిపిస్తుంది.
RTC 'X' Roads వెళితే అక్కడ Govt. ఉద్యోగార్తులను(అభ్యర్థులను) చూసి,
ఒక Govt. ఉద్యోగం కావాలనిపిస్తుంది.
Banjara Hills వెళితే అక్కడ దర్జాలు చూసి,
కనీసం ఒక పెద్ద Building, ఖరీదైన car కావాలనిపిస్తుంది.
Ameerpet వెళితే అక్కడ అందమైన అమ్మాయిలను చూసి,
ఒక Girl Friend కావాలనిపిస్తుంది.
కాని ఏదైనా hospital కి వెళ్ళితే అక్కడ patients ను చూసి,
అవన్నీ ఏమి వద్దు రా దేవుడా..... ఆరోగ్యం బాగుంటే చాలు  అదే పదివేలు అనిపిస్తుంది.