29 జనవరి 2011

Do not waste your valuable Time

Theme: Reminding the value of time in heart touching manner
వృధా చేయకు మిత్రమా....
విలువైన నీ సమయాన్ని,
కాలరాయకు మిత్రమా
ప్రతి క్షణం జరిగే దేశాభివ్రుద్దిని,
వృధా చేయకు మిత్రమా
మన బవిష్యత్తు కోసం అనుక్షణం శ్రమించే మన తల్లిదండ్రుల ఆసిస్సులను,
ఎపుడూ నీ శ్రేయస్సు కోసం తపించే నీ స్నేహితుల ఆశలను,
వృధా చేయకు మిత్రమా....
మన కోసం సరిహద్దుల్లో ప్రాణాలు సైతం లెక్కచేయకుండా రేయింబవళ్ళు కాపు కాసే సైనికుల తెగింపుని,
మనకు మూడు పూటలా తిండి పెట్టడం కోసం రెక్కలు ముక్కలయ్యేలా పని చేసే రైతు కష్టాన్ని,
దేశ దశదిశలను మార్చగలిగే నీ యువ శక్తియుక్తులను,
నీకోసమే ఎదురు చూస్తున్న అవకాశాలను,
మన పెద్దవాళ్ళు తెచిన స్వాతంత్ర్య, స్వేచ్చలను,
మన పూర్వికులు సాధించిన నాగరికతను,
మన సంస్కృతి నేర్పిన పాఠాలను.

17 జనవరి 2011

My own quotes and own thoughts which I experienced and I believe

I am still alive means, i have something to achieve and I am have been healthy means i can achieve anything.


Why people find one reason to die,
why don't they see even one small reason to live......


Meeting new people is always interesting,
meeting old people is always Happy.


If you are doing something to impress others, then you are not giving your best,
if you are trying to satisfy yourself, then only you will your best. I believe in it.


A day without a laugh is a day wasted.
-Charlie Chaplin
A day without chatting with you is a day wasted
- Boy Friend
A day without logging into FaceBook is a day wasted
- FB lovers