29 జూన్ 2012

Getting Knowledge

తెలియనిది తెలుసుకోవడం  తప్పులేదు,
తెలియకపోయినా వాదించడంలో అర్థం లేదు.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి