22 ఆగస్టు 2010

I will leave the heaven if you are not there, i will make Heaven in the hell if you are with me

నీవు లేకుంటే స్వర్గామైన అది నాకు నరకం, నీవుంటే నరకమైన అది నాకు స్వర్గమే...............
Theme:Feelings of a boy when he met his beloved after few days being away due to some situations.

నీతో మాటలాడని ప్రతి క్షణం నాకొక యుగం,
నేను రెక్కలు తెగిన పక్షిలా,
ఒడ్డున పడిన చేపలా,
నీట మునిగిన పడవలా,
పంజరంలో బంధించబడిన చిలుకలా బతికాను,
నిను కలిసిన మరుక్షణం,
అప్పుడే పుట్టిన లేగదూడలా,
కొత్తగా నడక నేర్చిన చిన్న పిల్లాడిలా,
అప్పుడే బయటకోచిన సీతాకోకచిలుకలా,
ఎగిసి పడుతున్న అలలా,
జల జల పారుతున్న సెలయేరులా,
చాలా రోజుల తర్వాత ఊపిరి తీసుకున్నట్లుగా,
నా మనసు ఆనందంతో పరవశిస్తోంది.

02 ఆగస్టు 2010

Friendship is life, Life is Friendship

స్నేహమేరా జీవితం, జీవితమే స్నేహం...........

ఒకే తల్లికి పుట్టని కవలలే స్నేహితులంటే..........
స్నేహానికి మతం లేదు, కులం లేదు,
డబ్బు అడ్డురాలేదు,
ఆడ, మగ భేదం లేదు,
చిన్న, పెద్ద తేడా లేదు,
స్నేహానికి బాష అవసరం లేదు, భావమే ముఖ్యం,
రెండు చేతులు కలిస్తేనే చెప్పట్లు, రెండు మనసులు కలిస్తేనే స్నేహం,
స్నేహానికి నమ్మకమే పునాది, అనుమానమే సమాధి,
తల్లిదండ్రులు లేని వాడు కాదు అనాధ, స్నేహితులు లేని వాడే అనాధ,
మన తల్లి దండ్రులను మనము ఎంచుకోలేము,
కాని మంచి స్నేహితులను వెతుకోవచ్చు,
స్నేహమందించును ఆనందం, అది నిలిచెను కలకాలం,
స్నేహమే జీవితం, జీవితమే స్నేహం.