09 ఫిబ్రవరి 2011

I love your sweet voice

Theme: Words of a boy while he praises his soul-mate's voice
అలసి పోయేంత వరకూ క్రికెట్ ఆడినట్లుగా,
చలిలో కూడా చెమటలు పట్టేలాగా వ్యాయామం చేసినట్టుగా,
గొంతు అరిగిపోయెంతవరకు పాటలు పాడినంతగా,
కడుపు నిండేవరకు ఆహరం తిన్నంతగా,
అందరూ మెచ్చుకునేంతగా కవిత్వం రాసినట్టుగా,
అందరూ పోగిడెంతగా నాట్యం చేసినట్టుగా,
తిరుపతి లడ్డు ఉన్నంత కమ్మగా,
అంత ఆనందంగా ఉంది నీ తీయనైన గొంతు వింటుంటే.....
ఇలాగే నీ గొంతును వింటూ కలకాలం గడిపేయాలని కోరుకుంటున్నాను.....