26 ఆగస్టు 2011

దేవుడే ఉంటే - If God exists...

దేవుడే ఉంటే,
అనాధలను పుట్టించేవాడు కాదు,
అందరు ఉంది అనాధలుగా బతికే ముసలివాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కాదు,
అవినీతికి అర్థం ఉండేది కాదు,
అన్ని ఉన్న సోమరిపోతులు ఉండేవాళ్ళు కాదు,
ఆకలి చావులు, ఆత్మహత్యలు ఉండేవికావు,
అరాచకాలు పురుడు పోసుకునేవి కావు,
ఆడపిల్లలకు వేధింపులు ఉండేవి కావు

2 వ్యాఖ్యలు:

  1. Hey bro... these disasters are results of human because of their own laziness, greed,and all unethical deeds. The Almighty has made a beautiful creature on this planet in form of Human. As the planet has day & night, Humans have goods & bad. Any religion or any spiritual method never taught human the unethical things. Yes it is sad that due to some human who behave like animals,results as these unfavorable circumstances to their people, old age homes, orphans, deaths. We can make difference in their lives in our own way.

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  2. Yes Akka,
    I agree with you,humans are responsible for these disasters not God.These are all made by the humans who are unethical.
    I am indirectly saying that thing only. @Vahini

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు