17 ఆగస్టు 2011

solution lies within the problem

శిల్పి ఉలితో చూడు రాతిలో కూడా శిల్పం కనిపిస్తుంది,
చిత్రకారుని కుంచెతో చూడు చిన్న అట్టముక్కలో కూడా బొమ్మ కనిపిస్తుంది,
కవి కలంతో చూడు తెల్లని కాగితంపై కూడా కవిత్వం కనిపిస్తుంది,
సంగీత విద్వాంసుని చెవులతో విను నిశ్శబ్దం లో కూడా సంగీతం వినిపిస్తుంది,
మిణుగురుపురుగు కళ్ళతో చూడు కటిక చీకటిలో కూడా వెలుగు కిరణం దరిచూపిస్తుంది,
ఆశావాదంతో వెతుకు ఎదారిలోనే ఒయాసిస్సు అగుపిస్తుంది,
నిశ్చలమైన మనస్సుతో ఆలోచించు సమస్యలోనే పరిష్కారం లభిస్తుంది,
స్వచ్చమైన మనస్సుతో అర్థం చేసుకో చెడినవాడిలో కూడా మంచి స్పురిస్తుంది

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి