17 ఫిబ్రవరి 2013

Real Leader........అసలైన నాయకుడు....


Real Leader........అసలైన నాయకుడు....

ఒకడు పదిమందిని వెనకేసు'కొని' ముందు నడిస్తే వాడు నాయకుడు కాడు,
పదిమందిని ముందుండి అభివృద్ధి వైపు నడిపిస్తే వాడు నాయకుడు అవుతాడు.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి