30 జూన్ 2010

Be Proud To Be a Women

Mother Teresa
ఆడజన్మ ఎత్తినందుకు గర్వించు........

ఆడజన్మ ఎత్తినందుకు గర్వించు........
అమ్మాయిగా పుట్టినందుకు ఆనందించు,
తల్లివైనందుకు సంతోషించు.
తల్లి థెరిస్సా ను కాకపోతిని తల్లిలా సేవ చేయడానికి........
ఝాన్సీ లక్ష్మిభాయిని  కాకపోతిని బ్రిటిష్ వారితో పోరాడడానికి.....
లతా మంగేష్కర్ ను కాకపోతిని కోకిలలా పాటలతో ప్రపంచాన్ని ఓలలాడించడానికి...........
ఒక తల్లినైన కాకపోతిని ఒక అబ్దుల్ కలాం నైన ఈ దేశానికివ్వడానికి..........
కిరణ్ బేడి నైన కాకపోతిని మొదటి IPS అవ్వడానికి.............
రాణి రుద్రమ దేవి నైన కాకపోతిని రౌద్రంగా యుద్ధం చేయడానికి.........

2 వ్యాఖ్యలు: